FDVK-, PAVE-, FDVK-A- und Logistik-Navigator

Sales partner wanted for the Czech Republic

HLEDÁ SE OBCHODNÍ PARTNER PRO ČESKOU REPUBLIKU

Völkel Mikroelektronik is one of the leading providers of electronic controls for mobile work machines and solutions for user data acquisition in digitized road construction. This includes the CCC (continuous compaction control) on the vibration rollers, the recording of temperatures and environmental data on the paver and feeder as well as the data from asphalt logistics.

The VÖLKEL Navigator is the only manufacturer-independent full-liner and an intuitive assistance system in earthworks and asphalt construction for process preparation and execution as well as for evaluating the user data.

We are looking for a committed company to sell the VÖLKEL Navigator in the Czech Republic as

 

Völkel Mikroelektronik je jedním z předních poskytovatelů elektronického řízení mobilních pracovních strojů a řešení pro sběr uživatelských dat pro digitalizaci výstavby silnic. To zahrnuje kontinuální kontrolu hutnění (CCC) na vibračních válcích, záznam teplot a údajů o prostředí na finišeru a podavači, a také data z asfaltové logistiky.

VÖLKEL Navigator je jediný plně kompatibilní a intuitivní asistenční systém pro přípravu a vykonávání procesů v pozemním a silničním stavitelství a také vyhodnocení uživatelských dat.

Hledáme odhodlanou společnost pro prodej navigátoru VÖLKEL v České republice jako

Sales- and Servicepartner CZ

PRODEJNÍ A SERVISNÍ PARTNER CZ

Your responsibility:
AŠE POVINNOSTI:

 • Development of a sales structure for the Czech  market in the field of civil engineering and road construction
 • Acquisition of construction companies and maintaining contacts
 • Advice, sales and service including initial installation on the construction site as well as training for VÖLKEL navigators for applications in asphalt mixing plants, feeders, road pavers, earth and asphalt rollers

 

 • Rozvoj prodejní struktury na českém trhu v oblasti stavebního inženýrství a výstavby silnic
 • Získávání nových zákazníků z řad stavebních společností a udržování kontaktů
 • Poradenství, prodej a servis včetně prvotní instalace na staveništi a školení o používání navigátorů VÖLKEL v obalovnách asfaltových směsí, podavačích, finišerech, zeminových a asfaltových hutnicích válcích

 

What we want:
CO POŽADUJEME:

 • You have knowledge of the market and experience in road construction / asphalt construction
 • As a company that thinks in a modern way, you have recognized the opportunities of digitization and you are using the resulting opportunities, together with us
 • You already have the necessary infrastructure (field service, back office, etc.)
 • Czech is your mother tongue, you communicate with us in fluent German or English
 • You and your team are dynamic, flexible and have good communication skills
 • You work independently and performance-oriented

 

 • Máte znalosti trhu a zkušenosti se silničními projekty
 • Jste moderní a dynamická společnost, která využívá výhody digitalizace společně s námi
 • Disponujete potřebnou infrastrukturou (servisní technici, back office atd.)
 • Vaším mateřským jazykem je čeština, domluvíte se s námi plynně německy nebo anglicky
 • Vy a váš tým jste dynamičtí, flexibilní a máte dobré komunikační dovednosti
 • Pracujete samostatně a efektivně

 

What we offer:
CO NABÍZÍME:

 • Inspiring technology (VÖLKEL navigator with logistics solution and its own data cloud)
 • Marketing and PR support
 • Support from specialist advisors and experienced colleagues
 • Possibility of exclusive distribution partnerships for the entire Czech market

 

 • Inspirativní technologie (navigátor VÖLKEL s logistickým řešením a vlastním datovým cloudem)
 • Marketingová a PR podpora
 • Odborný dohled a podpora od našich specialistů a zkušených kolegů
 • Možnost exkluzivních distribučních partnerství pro celý český trh

 

We have piqued your interest?
Take your chance and get in touch with us!

Vzbudili jsme váš zájem?
Využijte svoji šanci a kontaktujte nás!

 

The detailed offer for you to download: 
Podrobná nabídka ke stažení:

Dietmar Köhler

 

Your contact:

Dietmar Köhler
Dipl.-Ing. (TH)

Sales digitization road construction

Phone: +49 2534 9731-502 
Mobil:  +49 170 3705 714
Email: koehler@voelkel.de

FDVK-, PAVE-, FDVK-A- und Logistik-Navigator

Völkel Mikroelektronik gmbh

Otto-Hahn-Straße 30
48161 Münster
Germany

+49 2534 9731-0
info@voelkel.de