FDVK-, PAVE-, FDVK-A- und Logistik-Navigator

Sales partner wanted for Poland
PARTNER SPRZEDAŻY NA RYNEK POLSKI 

Völkel Mikroelektronik is one of the leading providers of electronic controls for mobile work machines and solutions for user data acquisition in digitized road construction. This includes the CCC (continuous compaction control) on the vibration rollers, the recording of temperatures and environmental data on the paver and feeder as well as the data from asphalt logistics.

The VÖLKEL Navigator is the only manufacturer-independent full-liner and an intuitive assistance system in earthworks and asphalt construction for process preparation and execution as well as for evaluating the user data.

We are looking for a committed company to sell the VÖLKEL Navigator in Poland as

 

Völkel Mikroelektronik jest jednym z wiodących dostawców elektronicznych sterowników do mobilnych maszyn roboczych oraz rozwiązań do pozyskiwania danych użytkowych w cyfrowym budownictwie drogowym. Należą do nich między innymi system CCC (ciągła kontrola zagęszczania) na walcach wibracyjnych, rejestracja temperatury i danych środowiskowych na układarce i podajniku oraz dane z logistyki asfaltu.

VÖLKEL Navigator jest jedynym niezależnym od producenta systemem typu full-liner oraz intuicyjnym systemem wspomagającym w budownictwie ziemnym i asfaltowym, służącym do przygotowania i realizacji procesów oraz do oceny danych użytkowych.

Poszukujemy zaangażowanej firmy, która zajmie się sprzedażą VÖLKEL Navigator w Polsce jako

Sales- and Servicepartner PL
PARTNER SPRZEDAŻY I USŁUG SERWISOWYCH PL

Your responsibility:
ZADANIA:

 • Development of a sales structure for the Polish market in the field of civil engineering and road construction
 • Acquisition of construction companies and maintaining contacts
 • Advice, sales and service including initial installation on the construction site as well as training for Völkel navigators for applications in asphalt mixing plants, feeders, road pavers, earth and asphalt rollers

 

 • Rozwój struktury sprzedaży na rynku polskim w zakresie budownictwa lądowego i drogowego
 • Pozyskiwanie firm budowlanych, nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie kontaktów
 • Doradztwo, sprzedaż i serwis, w tym pierwszy montaż na placu budowy oraz szkolenia w zakresie obsługi nawigatorów Völkel w wytwórniach mas bitumicznych, podajnikach, układarkach, walcach do ziemi i asfaltu

 

What we want:
NASZE OCZEKIWANIA:

 • You have knowledge of the market and experience in road construction / asphalt construction
 • As a company that thinks in a modern way, you have recognized the opportunities of digitization and you are using the resulting opportunities, together with us
 • You already have the necessary infrastructure (field service, back office, etc.)
 • Polish is your mother tongue, you communicate with us in fluent German or English
 • You and your team are dynamic, flexible and have good communication skills
 • You work independently and performance-oriented

 

 • Znasz rynek i masz doświadczenie w budownictwie drogowym / asfaltowym
 • Jako firma myśląca nowocześnie, dostrzegłeś możliwości cyfryzacji i wspólnie z nami wykorzystujesz wynikające z niej szanse
 • Posiadasz już niezbędną infrastrukturę (usługi terenowe, back office, itp.)
 • Twoim językiem ojczystym jest polski, komunikujesz się z nami płynnie po niemiecku lub angielsku
 • Ty i Twój zespół jesteście dynamiczni, elastyczni i posiadacie dobre zdolności komunikacyjne
 • Pracujesz samodzielnie i jesteś zorientowany na wyniki

 

What we offer:
NASZA OFERTA:

 • Inspiring technology (VÖLKEL navigator with logistics solution and its own data cloud)
 • Marketing and PR support
 • Support from specialist advisors and experienced colleagues
 • Possibility of exclusive distribution partnerships for the entire Polish market

 

 • Inspirująca technologia (nawigator VÖLKEL z rozwiązaniem logistycznym i własną chmurą danych)
 • Wsparcie marketingowe i PR
 • Wsparcie ze strony wyspecjalizowanych doradców i doświadczonych współpracowników
 • Możliwość wyłącznego partnerstwa dystrybucyjnego na cały polski rynek

 

We have piqued your interest?
Take your chance and get in touch with us!

Zainteresowaliśmy Cię?
Wykorzystaj swoją szansę i skontaktuj się z nami!

The detailed offer for you to download: 
Szczegółowa oferta do pobrania:

Dietmar Köhler

 

Your contact:

Dietmar Köhler
Dipl.-Ing. (TH)

Sales digitization road construction

Phone: +49 2534 9731-502 
Mobil:  +49 170 3705 714
Email: koehler@voelkel.de

FDVK-, PAVE-, FDVK-A- und Logistik-Navigator

Völkel Mikroelektronik gmbh

Otto-Hahn-Straße 30
48161 Münster
Germany

+49 2534 9731-0
info@voelkel.de